Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Krzysztof Daukszewicz w Lunie ŻDK

Żarski Dom Kultury zaprasza na występ Krzysztofa Daukszewicza w kabaretowym programie słowno muzycznym. 24 luty 2018 r. godzina 18.00, ...

Więcej...

Andrzej Poniedzielski w Żarach

Andrzej Poniedzielski w Żarach

 Żarski Dom Kultury zaprasza na występ   Andrzeja Poniedzielskiego:  MELO-NIE-DRAMAT - Sala Widowiskowa ŻDK "Luna", 09.03.2018 godz. 19:00 Bilety w cenie 70 zł, do ...

Więcej...

Spektakl Teatrów Tańca ŻDK 26 stycznia – LUNA

Spektakl Teatrów Tańca ŻDK 26 stycznia - LUNA

  ŻDK zaprasza na spektakl Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury. 26 stycznia 2018, godz. 18.00. Sala widowiskowa "Luna", ul. Okrzei 35. Reżyseria ...

Więcej...

Spektakl Teatru Capitol – Skok w bok

Spektakl Teatru Capitol - Skok w bok

 Żarski  Dom Kultury zaprasza na spektakl Teatru Capitol z Warszawy pod tytułem  SKOK W BOK . 11 lutego 2018 godz. 16.00.  Sala ...

Więcej...

Regulamin Terenu i Regulamin Imprezy Masowej – Majówka Żary 2013

REGULAMIN TERENU RYNEK MIASTA W ŻARACH §1 Na podstawie przepisów Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych „ z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. nr 62, poz. 504, z póź. zm.) postanawia się co następuje. §2 Rynek miasta w Żarach jest miejscem, na którym organizowane są imprezy masowe (imprezy rekreacyjne, sportowe i koncerty). §3 Teren w/w jest terenem ogólnie dostępnym, bez przeszkód utrudniających dostęp uczestnikom do organizowanych imprez jak i bezpiecznym opuszczeniem terenu imprez w każdym momencie. §4 Działalność handlowa, gastronomiczna i usługowa na terenie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy. §5 Zabrania się na terenie imprezy wprowadzania zwierząt, wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, opakowań szklanych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane z terenu. §6 Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków. §7 Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem. §8 Organizator imprezy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie imprezy szkody. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
 1. Wstępna imprezę jest bezpłatny.
 2. Osobyobecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposóbniezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a wszczególności przestrzegać regulamin imprezy.
 3. Osobomobecnym na imprezie zabrania się wprowadzania zwierząt, wnoszeniai posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotówniebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobówpirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, szklanychopakowań, napojów alkoholowych, środków odurzających lubsubstancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane zterenu imprezy.
 4. Organizatorprzewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy. W godz. 15.00 – 20.00 – teren udostępniony dla 600 osób. W godz. 20.00 – 23.00 – teren udostępniony dla 2.000 osób.
 5. Uczestnicyimprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służbporządkowych i informacyjnych obiektu oraz osobom upoważnionymprzez organizatora.
 6. Wprzypadkach wymagających interwencji lekarza należy powiadomićorganizatora imprezy lub służby porządkowe.
 7. Organizatornie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.
 8. Organizatorma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym wstanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub poddziałaniem narkotyków.
 9. Organizatormoże usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoimzachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują sięniezgodnie z regulaminem.
 10. Uczestnicyimprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc w strefachprzeznaczonych dla publiczności.
 11. Wprzypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględniepodporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.
Organizator

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: