Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Zapowiedzi Imprez   /  Konkurs fotograficzny na najbardziej inspirującą stylizację mieszkanek miasta Żary

Konkurs fotograficzny na najbardziej inspirującą stylizację mieszkanek miasta Żary

Regulamin konkursu fotograficznego

na najbardziej inspirującą stylizację mieszkanek miasta Żary

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury w Żarach (zwany dalej Organizatorem)

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2023 i trwa do dnia 28 sierpnia 2023 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r. na profilu facebookowym www.facebook.com/ZarskiDomKultury oraz na stronie dkzary.pl

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

II Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium miasta Żary (zwana dalej Uczestnikiem).

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

III Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii ukazujących najbardziej inspirujące stylizacje modowe mieszkanek miasta Żary.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

• Konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

3. Nie będą akceptowane prace:

• Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

• Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres e-mail: konkursfoto@dkzary.pl

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:

 format o minimalnej wielkości 1984 x 2835 px, rozdzielczość minimum 72 dpi, zapis w formacie JPG

Ze strony dkzary.pl należy pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić i dołączyć do zgłoszenia, również w formie załącznika.

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury wejdą:

 Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, autorka książek i programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej

• Danuta Madej – burmistrz miasta Żary

• Sylwia Jeziorkowska – graficzka, fotografka.
• Przedstawiciel Partnera – Grupy Maspe

3. Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nie spełniających zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI Nagrody

1. Organizator wśród prac nadesłanych do 28.08.2023 uhonoruje zdobywców I, II i III miejsca. Ponadto, zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę specjalną.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r. na profilu facebookowym www.facebook.com/ZarskiDomKultury oraz na stronie dkzary.pl

VII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika wszelkich praw do zdjęć oraz zgody osób widocznych na zdjęciu na publikację ich wizerunku. Przesłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie deklarację Uczestnika, że zgłoszone fotografie nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmują na siebie opiekunowie Uczestnika.

3. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.09.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

4. Przesłanie zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilów w serwisie Facebook a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie dkzary.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z przyczyn od niego niezależnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Dane uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Karta zgłoszenia do pobrania w formacie PDF jest tutaj : KARTA

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu fotograficznego na «Najbardziej inspirującą stylizację mieszkanek miasta Żary» (zwanym dalej „Konkursem”) jest Żarski Dom Kultury (zwany dalej ŻDK) z siedzibą w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, adres e-mail: sekretariat@dkzary.pl, tel. 683742413.
2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres e-mail: iod@dkzary.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862)
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom:
– podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną ŻDK,
– każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace i fotorelacja lub film dokumentujący konkurs,
– skład jurorski konkursu,
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 50 lat, licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 50, lat licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez ŻDK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
– prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ŻDK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych art. 15 RODO,
– prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ŻDK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
– prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ŻDK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ŻDK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
ŻDK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na ŻDK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji zadań. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależnośc od żądania). ŻDK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.
9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. e tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
– art. 6 ust. 1 lit. f tj. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
10. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. Aby wycofać wyrażoną zgodęn ależy złożyć pisemny wniosek, w tym dopuszcza się elektroniczny wniosek do ŻDK
11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisu na konkurs, jego organizację oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

Skip to content