Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ŻDK

  /    /  REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ŻDK

REGULAMIN UCZESTNICTWA   W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYC ŻARSKIEGO DOMU KULTURY
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

I Definicje i postanowienia ogólne

 1. Żarski Dom Kultury jest głównym organizatorem wydarzeń odbywających się w jego wszystkich obiektach.

 2. Podstawą niniejszego regulaminu są w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1356. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

 3. Dokonanie zakupu biletu/odebranie zaproszenia lub uczestnictwo w wydarzeniach po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.

 4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w niezależnie od tego czy nabyły bilet/odebrały zaproszenie osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

 5. Uprawnienie do uczestnictwa odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji uczestnika w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 w trakcie wydarzenia organizowanego przez Organizatora, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 6. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania wydarzeń będą przebywać na terenie, na którym są one przeprowadzane.

 7. Każda osoba przebywająca w miejscach, w których odbywać się będzie dane wydarzenie w czasie ich trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania danego wydarzenia, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, pomieszczeń w których odbywać się będą wydarzenia.

 9. Poprzez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

 1. „Wolontariusze”, „Służby Informacyjne”, „Obsługa”, „Opiekunowie” oznaczają powołane przez Organizatora i współorganizatorów osoby do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w danym wydarzeniu.

 2. „Teren wydarzenia” oznacza wyznaczone miejsca podane wcześniej przez Organizatora dla każdego z wydarzeń i podane do publicznej wiadomości.

 3. „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w danym wydarzeniu na podstawie biletu lub zaproszenia, bądź uczestniczącego w wydarzeniach bezpłatnych.

 4. „Siła wyższa”- za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora powodujące niemożność wykonania obowiązań lub mogące być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, ogłoszenie stanów wyjątkowych, stanów zagrożenia epidemiologicznego, stanów epidemiologicznych.

II Obowiązki uczestników oraz środki bezpieczeństwa widzów

 1. Wydarzenia organizowane na otwartym powietrzu będą udostępnianie widowni nie większej niż dla 150 osób.

 2. W przypadku wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zajmowanie miejsc wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzeganie aktualnych wytycznych sanitarnych. W widocznym miejscu umieszczona będzie informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie uczestniczyć w wydarzeniu.

 3. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia oraz klauzulę informacyjną RODO, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. W dniu uczestnictwa w wydarzeniu, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie o którym mowa w pkt 2 wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć. 

 5. Uczestnicy wydarzeń obowiązani są do zachowania odległości przynajmniej 1,5 m od innych osób.

 6. Przy wejściach na teren wydarzeń dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

 7. Uczestnik każdorazowo przy wejściu na teren wydarzenia oraz przy jego opuszczaniu obowiązany jest zdezynfekować ręce.

 8. Organizator ma prawo dokonania pomiaru temperatury ciała uczestnika danego wydarzenia. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren wydarzenia osobom, w przypadku podwyższonej temperatury ciała.

 9. Uczestnik wydarzeń obowiązany jest zakrywać usta i nos.

 10. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, lub inne środki ochraniające usta i nos).

 11. W danym wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji.

 12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń Organizatora.

 13. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

 14. Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą zaleceń sanitarnych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

 16. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

 17. Organizator lub Obsługa odmówi wstępu na dane wydarzenie artystyczne oraz przebywania na nim bądź usunięcia z jego terenu:

 1. osobie, która odmawia poddania się czynnościom, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz osobom nieprzestrzegającej postanowień niniejszego regulaminu, niestosującej się do zaleceń sanitarnych i warunków bezpieczeństwa,

 2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 3. osobie posiadającej niebezpieczne przedmioty, materiały, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 5. osobie zakłócającej przebieg wydarzenia,

 6. osobie nieprzestrzegającej postanowień niniejszego regulaminu oraz niestosującej się do zaleceń sanitarnych i warunków bezpieczeństwa,

 7. osobie wobec której zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy.

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie danego wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie wydarzenia, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. Zasady uczestnictwa w danym wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzeń mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

III Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, social mediach, na stronie internetowej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

 3. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu danego wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu danego wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu, właściwemu ze względu na teren wydarzenia, lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia materiały nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają zniszczeniu.

 4. Pomimo zachowania wszelkich starań, Organizator może podać błędne informacje, w celu ich zweryfikowania należy skontaktować się bezpośrednio z biurem Organizatora.

 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.dkzary.pl oraz na terenie realizacji danego wydarzenia.

 6. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu danego wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestników. 

 7. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

Roman Krzywotulski – dyrektor Żarskiego Domu Kultury


Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach Żarskiego Domu Kultury związany z przeciwdziałaniem COVID-19

ankieta COVID pobierz


regulamin w formacie PDF  pobierz  .   

 

Skip to content