Ważny komunikat !

Ważny komunikat !

Zgodnie z decyzją Premiera RP ...

Więcej...

29 Finał WOŚP w ŻDK

29 Finał WOŚP w ŻDK

Zostań wolontariuszem 29. Finału WOŚP w ...

Więcej...

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.292.2020 BURMISTRZA MIASTA ŻARY

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.292.2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARY
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żarskiego Domu Kultury w Żarach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz.194), oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
i konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Żarskiego Domu Kultury w Żarach.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Żarskiego Domu Kultury w Żarach wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Żarskiego Domu Kultury w Żarach zostanie zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach oraz na jego stronie,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Żarskiego Domu Kultury w Żarach oraz na jego stronie,
3) w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym,
4) w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
§ 5. Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora Żarskiego Domu Kultury w Żarach określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w prasie.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 15 stycznia 2021 r.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/Danuta Madej

załączniki nr 1 i 2 w formacie PDF 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: