Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Regulamin Imprezy Masowej „Dni Żar” 29-31.08.2014

  /    /  Regulamin Imprezy Masowej „Dni Żar” 29-31.08.2014

    „Dni Żar” 29-31.08.2014r. Wydzielony teren w obrębie Stadionu Syrena
I

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. z 2013 poz. 611, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
  3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
b)  „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren na Stadionie Syrena w Żarach, na którym przeprowadzana jest Impreza. c)       „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
II

  1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
  2. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny.
  3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, b) materiałów wybuchowych, c) wyrobów pirotechnicznych, d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, e) napojów alkoholowych o zawartości większej niż 3,5% alkoholu w wydzielone strefy na terenie imprezy masowej, gdzie występuje zakaz, f) opakowań szklanych, metalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych, których wykorzystanie niezgodnie z ich przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, g) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji i zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
  2. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów, fajek itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi, zgodnie z Regulaminem  Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego “SYRENA”.
  3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
7. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
                                                                                               III
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; b) powołanie                             Kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego                              pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
V
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz zostanie umieszczony w widocznych miejscach na terenie imprezy masowej.

Zostaw komentarz

Skip to content