Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Regulamin Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Syrena”

  /    /  Regulamin Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Syrena”

REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .załącznik nr 1
do Regulaminu obiektów
MOSRiW w Żarach
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .załącznik nr 1
do Regulaminu obiektów
MOSRiW w Żarach
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .załącznik nr 1
do Regulaminu obiektów
MOSRiW w Żarach
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .załącznik nr 1
do Regulaminu obiektów
MOSRiW w Żarach
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .załącznik nr 1
do Regulaminu obiektów
MOSRiW w Żarach
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO “SYRENA”
1. Właścicielem kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA jest Gmina Żary
o statusie miejskim, zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Wypoczynku w Żarach.
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENA znajduje się w Żarach przy ul. Leśnej 34
3. W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego SYRENA wchodzą:
a) zespół boisk, na który składają się:
• stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską
• boisko wielofunkcyjne
• boisko do gry w plażową piłke siatkową
• dwie boczne płyty piłkarskie
b) sala sportów walki
c) korty tenisowe
d) budynek socjalno-sanitarny
e) tereny zielone
I. ZESPÓŁ BOISK KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SYRENA
1. Właścicielem zespołu boisk jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą jest
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Zespół boisk przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć i imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych.
3. Osoby przebywające na terenie zespołu boisk muszą stosować się do niniejszego
regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracownika MOSRiW, służb porządkowych,
informacyjnych i osób upoważnionych przez MOSRiW.
4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.
5. Z kompleksu boisk moga korzystać grupy oraz osoby indywidualne.Grupy
zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Dyrektora MOSRiW i w obecnosci trenera, nauczyciela, instruktora lub
wyznaczonej osoby, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę pod warunkiem
podpisania umowy lub stosownej zgody przez dyrektora MOSRiW.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych kompleksu boisk przez grupy lub osoby
indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą
pracownika obsługi MOSRiW lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu boisk tylko pod
opieką osób dorosłych.
7. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,osoby
prowadzące zajęcia (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby odpowiedzialne)do
których obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed
rozpoczęciem imprezy,zajęć, treningów itp. w czasie ich trwania oraz po ich
zakończeniu
b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie, zajęciach, treningach itp osób
nietrzeźwych lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających
wnieść na teren kompleksu boisk przedmioty wymienione w pkt. 8.a),
c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia
życia lub zdrowia uczestników imprezy, zajęć, treningu itp. lub zapobieżenie
niszczenia mienia,
d) zapewnienie drożności wejść na kompleks boisk oraz dróg na terenie
kompleksu boisk, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
e) ustalenie z upoważnionym pracownikiem MOSRiW, przed rozpoczęciem
imprezy, zajęć, treningu itp. miejsc niedostępnych dla uczestników lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
8. Zabrania się na terenie kompleksu boisk:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard,
świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków
odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych l
ub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
korzystających z obiektu,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też
tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych
uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników kompleksu boisk,
wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,zajęć treningu itp.
c) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu kompleksu boisk i jego
obrzeży,
d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do
takich zachowań,
e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie
nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,
f) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów,
trawy na terenie kompleksu boisk i jego obrzeżach,
g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych
dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów
pirotechnicznych,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
i) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi MOSRiW,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt,
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub
naruszających godność osobistą,
ł) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku,
m) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody zarządcy,
n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
5. Na terenie zespołu boisk mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak
dostępu do obiektu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej
z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków
atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny
urządzeń, nie będących jego własnością.
8. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być
bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez
zamocowania, również po zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania
bramek.
9. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej
deszczem lub śniegiem.
10. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich
zabiegom agrotechnicznym.
11. Za stan boiska i jego wyposażenie w trakcie korzystania, odpowiadają osoby
korzystające.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
II. SALA SPORTÓW WALKI
1. Właścicielem sali sportów walki jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korzystanie z sali sportów walki może odbywać się jedynie na podstawie zawartej
umowy bądź zgody Dyrektora MOSRiW.
3. Sala sportów walki użytkowana jest zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez MOSRiW.
4. Przed korzystaniem z sali sportów walki należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu.
5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt na sali sportów walki musi być użytkowany
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Sprzęt i utrządzenia znajdujące się na sali sportów walki są dobrem społecznym.
Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich
korzystających.
7. Zajęcia powinny odbywać się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub
osoby upoważnionej. Wejścia grup na salę sportów walki powinny odbywać się
wyłącznie w jego obecności.
8. Za bezpieczeństwo osób korzystajacych z sali sportów walki odpowiedzialni są
opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. W przypadku jakichkolwiek kontuzji,
urazów, wypadków itp. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezzwłocznego
zawiadomienia o zaistniałym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.
9. Korzystający z sali sportów walki zobowiązani sa do zmiany obuwia w szatniach
obiektu na takie, które nie pozostawiaja śladów I rys.
10.Na terenie sali sportów walki kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szkalnych butelkach
c) uczestniczenia w zajęciach z ostrymi elementami na ciele (zegarki, pierścionki,
kolczyki itp.)
d) jedzenia w szatniach i sali sportów walki
e) palenia tytoniu oraz używania środków odużających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) wstępu z gumą do żucia
h) wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
i) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
j) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów oraz niszczenia mienia,
11.Obowiązkiem osób korzystajacych z sali sportów walki jest utrzymanie porządku i
czystośi na jej terenie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12.MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali sportów
walki oraz wszelkich pomieszczeniach (szatniach, sanitariatach, kawiarence
itp.)użytkowanych przez korzystających z sali sportów walki.
13.Osoby naruszające porządek publiczny i łamiące niniejszy regulamin będą
usuwane z obiektu.
14.Wszystkie osoby znajdujące się na sali sportów walki są zobowiązane
podporządkować się nakazom pracowników MOSRiW.
15.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą
korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
16.W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
17.MOSRiW zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszystkich zajęć i w razie
stwierdzenia uchybień zakazania korzystania z sali sportów walki oraz wszelkich
pomieszczeń z których korzystają uczetnicy zajęć.
18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń MOSRiW nie ponosi odpowiedzialności.
19.Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary
w sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
20.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku w
sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 700- 1500 .
III. KORTY TENISOWE
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Żary o statusie miejskim zaś zarządcą
jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
2. Korty tenisowe są czynne w sezonie w zależności od warunków atmosferycznych
od maja do października.
3. Użytkownikami kortow tenisowych mogą być osoby, ktore zaakceptowały
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego przestrzegania.
4. Rezerwacji kortow tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź
telefonicznie kontaktując sie z pracownikiem obsługującym korty tenisowe.
5. Osoba obsługująca korty tenisowe może wynająć korty innej osobie, jeśli
użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spoźnieniu.
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediow lub okolicznościami, za ktore Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na rezerwację z
powodu organizacji turniejów tenisowych i różnego rodzaju imprez, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
8. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych są zgodne z cennikami
obowiązującymi w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w
sprawie ustalenia wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów I
urzadzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
9. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningow etc.
może nastąpić wyłącznie w oparciu o umowę zawartą z MOSRiW lub za pisemną
zgodą Dyrektora MOSRiW. Organizator zajęć prowadzi zajęcia na własny rachunek
oraz na własną odpowiedzialność. Ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do
zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej I ubezpieczenia uczestników
zajęć. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom
w toku zajęć.
10. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
tenisowych.
11. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisow BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz
wszystkich przepisow porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposob, aby nie zakłocać gry osobom korzystającym
z kortów sąsiednich.
13. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojow alkoholowych, zażywania narkotykow
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotykow,
substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałow wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotow niebezpiecznych, napojow
alkoholowych, narkotykow, środkow odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami .
f) używania wulgaryzmow oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów
h) malowania graffiti , klejenia plakatów, wszelkiego niszczenia mienia itp.
I) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnaj zgody
zarządcy – sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów I usług lub kart wstępu
oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkownikow.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownikow z kortow tenisowych, a w
szczegolności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortow tenisowych odpowiadają materialnie I prawnie za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisow, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortow tenisowych.
19.Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .
IV POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE
1. Właścicielem pomieszczeń socjalno-sanitarnych jest Gmina Żary o statusie
miejskim zaś zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
w Żarach.
2. Osoba odpowiedzialna,trener, instruktor, nauczyciel lub upowazniona osoba
pobiera klucze do pomieszceń od pracownika obsługi MOSRiW. Sprawdza stan
tych pomieszczeń i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń zgłasza je pracownikowi
obsługi MOSRiW.
3. W razie niebezpieczeństwa pracownik MOSRiW może nakazać osobom
korzystajacym z sali sportów walki opuszczenie budynku.
4. Zobowiązuje się osoby upoważnione do odpowiedzialności za utrzymanie porządku
w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
5. Użytkownicy przed zajęciami a w szczególności po ich zakończeniu przed wejściem
do budynku zobowiazani są do oczyszczenia obuwia ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (błota, śniegu, trawy, piachu itp).
6. Przydział pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla poszczególnych grup będzie
dostosowany do zaakceptowanego przez Dyrekcję MOSRiW planu zajęć
treningowych (harmonogram zajęć) i wszelkich imprez odbywajacych się na
obiekcie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW na użytkowanie w/w
pomieszczeń.
7. Odpowiedzialność materialną I prawną za wszelkie szkody wynikające ze złego
użytkowania pomieszczeń socjalno-sanitarnych ponosić będą korzystający lub
osoba odpowiedzialna.
8. W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych kategorycznie zabrania się:
a) jedzenia,
b) palenia tytoniu oraz używania środków odużających,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wstępu z gumą do żucia,
e) wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów,
f) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,
g) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.
h) niszczenia wszelkiego rodzaju mienia w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
9. MOSRiW nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych.
10. Skargi i wnioski należy składać w dniach – od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1 68-200 Żary w godz. 7.00- 15.00 .

Zostaw komentarz

Skip to content