Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Program Promocj i Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży PROARTE 2014

Program Promocj i Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży PROARTE 2014

REGULAMIN

 Regionalne Centrum Animacji Kultury ogłasza nabór do Wojewódzkich Spotkań Muzycznych Dzieci 
i Młodzieży dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, młodzieży licealnej oraz studentów województwa 
lubuskiego. 
Mamy nadzieję, że w tym roku Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki stworzy młodym ludziom 
nową szansę na poszukiwanie oryginalnych form wokalnej pracy oraz warunków do rozwijania aktywności 
muzycznej. Zachęcamy do tworzenia możliwości wymiany doświadczeń oraz wspólnej integracji środowiska.

 

I. CELE SPOTKAŃ

 1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz młodych grup wokalnych,
 2. Inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej,
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji muzycznej,
 4. Tworzenie warunków do rozwijana aktywności wokalnej wśród młodych,
 5. Promocja twórczości solistów oraz grup wokalnych, a także tworzenie możliwości wymiany, doświadczeń między instruktorami muzycznymi.

II. ADRESACI

Do udziału w spotkaniach zapraszamy solistów oraz wszelkie grupy muzyczne działające w szkołach, domach 
kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. W spotkaniach mogą 
uczestniczyć zespoły prezentujące różnorodne formy wokalne nie zależnie od konwencji. 
Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki ma strukturę wieloetapową. Miejsca, terminy, formułę 
programową i zasady organizacyjne prezentacji, ustalają instytucje organizujące poszczególne etapy, które 
odbywają się w czterech kategoriach wiekowych:

 

1. Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki: 
• grupa I – roczniki 2004 – 2007 oraz dzieci młodsze, 
• grupa II – roczniki 2001 – 2003.

 

2. Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki: 
• grupa III – roczniki 1998 – 2000, 
• grupa IV – roczniki 1989 – 1997.

 

III. ZGŁOSZENIA

Karty zgłoszeń do Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki /zał. 1./ znajdują się na 
stronie www.rcak.pl. Należy je wypełnić, a następnie odesłać do odpowiednich jednostek, organizujących 
przeglądy powiatowe.

 

III. PREZENTACJE

 1. Wykonawcy przygotowują do prezentacji dwie piosenki, o łącznym czasie do 8 min.
 2. Dobór repertuaru powinien być adekwatny do wieku wykonawcy.
 3. Przynajmniej jeden z utworów powinien być wykonywany w języku polskim.
 4. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniator lub sekcja rytmiczna (do 5 osób).
 5. Akompaniament w postaci nagrania musi być zarejestrowany na płycie CD.
 6. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach wykonawczych: 
  soliści piosenkarze i duety, 
  zespoły wokalne (3 – 8 wykonawców).

Prezentacja przygotowana przez zespół uczniów w różnym wieku bierze udział w kategorii (dziecięcej lub 
młodzieżowej), z której jest większość uczniów. 
Jury ma prawo skrócenia występów uczestników prosząc o wykonanie jednego z dwóch przygotowanych 
utworów.

 

IV. KRYTERIA OCENY

 1. Dobór repertuaru do wieku wykonawcy.
 2. Poziom artystyczny wykonywanych utworów (własna interpretacja wokalna, interpretacja tekstu, dykcja).
 3. Ruch sceniczny.
 4. Jakość akompaniamentu/podkładu.

V. PRZEGLĄDY POWIATOWE

Podstawą kwalifikacji do finałów wojewódzkich jest nominacja uzyskana na prezentacjach powiatowych.

 

 1. Jury eliminacji powiatowych typuje do udziału w wojewódzkim spotkaniu finałowym najwyżej 3 wykonawców /solistów/ łącznie w grupie wiekowej I i II – /LDzFP/ oraz 3 wykonawców /solistów/ łącznie w grupie wiekowej III i IV – /LMFP/. Zespoły wokalne kwalifikowane są poza limitem /max. 2 do każdego finału woj./.
 2. Laureaci finału wojewódzkiego z 2. poprzednich edycji, nie mogą być ponownie nominowani w tej samej grupie wiekowej. /wykaz w zał. 2./
 3. Prezentacje powiatowe organizują lokalne instytucje kultury lub jednostki samorządu terytorialnego do 26 kwietnia 2014 r.
 4. Wszelkich informacji dotyczących prezentacji powiatowych udzielają jednostki organizujące przegląd. Szczegółowy wykaz realizatorów w załączeniu. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wysokim poziomem artystycznym prezentacji, Rada Artystyczna może zadecydować o zwiększeniu limitu. Decydujący głos w tej kwestii przysługuje przedstawicielowi głównego organizatora – RCAK.

VI. FINAŁ WOJEWÓDZKI

 1. Laureaci przeglądów powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu.
 2. Laureaci przeglądów powiatowych przyjeżdżają na finał wojewódzki na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Uczestników finału wojewódzkiego obowiązuje akredytacja przeznaczona na koszty organizacyjne i pobytu. Wynosi ona odpowiednio 10zł – soliści oraz 20zł – zespoły (w tym duety).
 4. Daty oraz miejsca finałów wojewódzkich: 
  • Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki – 10 maja 2014 roku, Międzyrzecki Ośrodek Kultury, 
  • Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki – 9 maja 2014 roku, Sulechowski Dom Kultury.
 5. Szczegółowe informacje o finale wojewódzkim po zakończeniu prezentacji powiatowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych 
w regulaminie, przysługuje organizatorom. 
Uczestnicy PRO ARTE poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora wyrażają zgodę na zbieranie 
i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


karta zgłoszenia (dzieci)

Karta zgłoszenia (młodzież)

Skip to content