Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI MAJĄ GŁOS”

REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI MAJĄ GŁOS”

Iceland Lichtenstein Norway

REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI MAJĄ GŁOS”
realizowanego w ramach programu „Żary, tu chcę żyć!!!”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

§ 1

Cele konkursu:

 1. Zidentyfikowanie potrzeb i włączanie młodego pokolenia w budowę oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta.

 2. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej młodych oraz współodpowiedzialności za naszą małą ojczyznę.

 3. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.

 4. Budowanie współpracy między młodymi mieszkańcami Żar a samorządem Gminy Żary i miejskimi instytucjami .

§ 2


Konkurs skierowany jest do osób między 14 a 25 rokiem życia. Pomysły do konkursu mogą zgłaszać :

 1. osoby indywidualne,

 2. grupy nieformalne.

§ 3

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Żary o statusie miejskim.

 2. Koordynatorami konkursu z ramienia Gminy Żary są członkowie Zespołu do spraw kultury w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć !!!” -Beata Kłębukowska i Łukasz Matyjasek.

 3. Pomysłodawca zwycięskiego wydarzenia (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) będzie uczestniczyć w realizacji poszczególnych etapów zadania przy wsparciu wyznaczonej przez Organizatora miejskiej instytucji, która posiada zaplecze merytoryczne i materialne do organizacji wybranego typu imprezy.

 4. Miejscem realizacji wydarzenia musi być miasto Żary.

§ 4

 1. Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić jeden pomysł na nowe wydarzenie skierowane do młodych odbiorców .

 2. Wydarzenie musi mieć charakter kulturalny, rekreacyjny lub sportowy.

 3. Całkowity koszt realizacji inicjatywy nie może przekroczyć kwoty 16026,81 zł

 4. Inicjatywa zostanie zrealizowana w 2022 roku.

§ 5

Składanie wypełnionych wniosków konkursowych.

 1. Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć:

 1. osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro– sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30

 2. wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

 3. wypełnić wniosek w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl ,

 1. Szczegółowych informacji udziela Beata Kłębukowska (68) 374 37 36 i Łukasz Matyjasek (68) 374 24 13

 2. Projekty na nowe wydarzenie należy złożyć do 8.04.2022 roku (decyduje data wpływu).

§ 6


Zasady wyboru nowej inicjatywy:

 1. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Żary.

 2. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 29 kwietna 2022 r.

 3. Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 4. Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie muszą spełniać następujące warunki:

 1. dotyczyć potrzeb młodych mieszkańców miasta wynikających z diagnozy przeprowadzonej na etapie projektowania działań.

Patrz: podsumowanie ankiety dla młodzieży

 1. być realizowane na terenie miasta Żary,

 2. mieć niekomercyjny charakter,

 3. muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

 1. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

 1. innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,

 2. atrakcyjność,

 3. realna możliwość wykonania planowanych działań,.

 4. użyteczność społeczna,

 5. racjonalne koszty.

 1. Komisja wybierze jeden pomysł na nowe wydarzenia skierowane do młodych mieszkańców naszego miasta.

§ 7

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiego projektu, jeżeli żaden nie będzie spełniał wymogów konkursu lub z przyczyn niezależnych, uniemożliwiających zrealizowanie zaproponowanych inicjatyw, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu.

 2. Decyzja komisji ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu „Rozwój lokalny”

Dowiedz się więcej https://www.eog.gov.pl

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych przedstawionych w zgodzie jest Burmistrz Miasta Żary z siedzibą przy pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary. Osoba chętna do udziału w konkursie „Młodzi mają glos” powinna wyrazić zgodę pisemną na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przez niego w pisemnej zgodzie.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żarach dostępny jest poprzez adres e-mail: iod@um.zary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia konkursu „Młodzi mają glos”

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji założeń konkursowych.

 2. Pozyskane od oferenta dane osobowe mogą być przekazywane:

 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;

 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych oferenta jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe oferenta będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 czasu obowiązywania akcji

 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 1. Ponadto, informujemy, że oferent ma prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych;

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez oferenta zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację oferenta, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W zakresie, w jakim dane mieszkańca są przetwarzane na podstawie zgody – mieszkaniec ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 2. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Regulamin konkursu Młodzi Mają Głos

Karta zgłoszenia

Młodzi mają głos

 

Skip to content