31 Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

31 Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką

  1-4.08 Otwarte warsztaty teatralne, od ...

Więcej...

Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie Inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU
„ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE”

I. CELE:

 1. Odkrywanie i wspieranie społecznych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta Żary.

 2. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej.

 3. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.

 4. Budowanie współpracy między mieszkańcami miasta Żary a Żarskim Domem Kultury.

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE?

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat i zamieszkują na terenie miasta Żary. Pomysły do konkursu mogą zgłaszać :

 • osoby indywidualne,

 • grupy nieformalne.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żarskiego Domu Kultury oraz członkowie ich rodzin.

III. REALIZACJA NOWEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO :

 • organizatorem Konkursu i koordynatorem nowych wydarzeń kulturalnych w Żarach jest Żarski Dom Kultury.

 • pomysłodawca wydarzenia kulturalnego (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) może uczestniczyć w realizacji zadania.

 • miejsce realizacji wydarzeń kulturalnych: miasto Żary .

IV. ILE POMYSŁÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ ?

Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić 1 pomysł na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach.

V. TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH:

Inicjatywy będą realizowane w 2022 roku.

VI. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY NOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ?

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30.

lub

 • wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68200 Żary.

 Szczegółowych informacji udziela Żarski Dom Kultury
Tel. 68 374 2413

VII. TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE:

Projekty na nowe wydarzenie kulturalne należy złożyć do 31.08.2021 roku (decyduje data wpływu).

VIII. ZASADY WYBORU INICJATYWY:

 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na koniec września 2021 r.

 • Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 • Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie kulturalne muszą spełniać następujące warunki:

– być związane z kulturą i sztuką,

– wynikać z konkretnych zdiagnozowanych potrzeb kulturalnych,

– być realizowane na terenie miasta Żary,

– mieć niekomercyjny charakter,

– Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

 • innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,

 • atrakcyjność,

 • realna możliwość wykonania planowanych działań,.

 • użyteczność społeczna,

 • racjonalne koszty (koszt całkowity realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł).

 • Komisja wybierze minimum 1 pomysł na nowe wydarzenia kulturalne .

IX. NAGRODY:

 • Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone.

 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięskiego projektu w uzasadnionych okolicznościach.

 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

Pliki do pobrania:

regulamin PDF

wniosek

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: