PROGRAM 30 MIĘDZYNARODOWYCH PLENEROWYCH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ – ŻARY 2021

PROGRAM 30 MIĘDZYNARODOWYCH PLENEROWYCH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ - ŻARY 2021

PROGRAM 30 MIĘDZYNARODOWYCH PLENEROWYCH SPOTKAŃ ...

Więcej...

Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU „ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE” I. ...

Więcej...

Żarskie inicjatywy Kulturalne

Żarskie Inicjatywy Kulturalne

REGULAMIN KONKURSU
„ŻARSKIE INICJATYWY KULTURALNE”

I. CELE:

 1. Odkrywanie i wspieranie społecznych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta Żary.

 2. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej.

 3. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym.

 4. Budowanie współpracy między mieszkańcami miasta Żary a Żarskim Domem Kultury.

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE?

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat i zamieszkują na terenie miasta Żary. Pomysły do konkursu mogą zgłaszać :

 • osoby indywidualne,

 • grupy nieformalne.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żarskiego Domu Kultury oraz członkowie ich rodzin.

III. REALIZACJA NOWEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO :

 • organizatorem Konkursu i koordynatorem nowych wydarzeń kulturalnych w Żarach jest Żarski Dom Kultury.

 • pomysłodawca wydarzenia kulturalnego (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) może uczestniczyć w realizacji zadania.

 • miejsce realizacji wydarzeń kulturalnych: miasto Żary .

IV. ILE POMYSŁÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ ?

Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić 1 pomysł na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach.

V. TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH:

Inicjatywy będą realizowane w 2022 roku.

VI. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY NOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ?

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 ( I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30.

lub

 • wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68200 Żary.

 Szczegółowych informacji udziela Żarski Dom Kultury
Tel. 68 374 2413

VII. TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW NA NOWE WYDARZENIE KULTURALNE:

Projekty na nowe wydarzenie kulturalne należy złożyć do 31.08.2021 roku (decyduje data wpływu).

VIII. ZASADY WYBORU INICJATYWY:

 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na koniec września 2021 r.

 • Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 • Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie kulturalne muszą spełniać następujące warunki:

– być związane z kulturą i sztuką,

– wynikać z konkretnych zdiagnozowanych potrzeb kulturalnych,

– być realizowane na terenie miasta Żary,

– mieć niekomercyjny charakter,

– Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

 • innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu,

 • atrakcyjność,

 • realna możliwość wykonania planowanych działań,.

 • użyteczność społeczna,

 • racjonalne koszty (koszt całkowity realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł).

 • Komisja wybierze minimum 1 pomysł na nowe wydarzenia kulturalne .

IX. NAGRODY:

 • Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone.

 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięskiego projektu w uzasadnionych okolicznościach.

 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

Pliki do pobrania:

regulamin PDF

wniosek

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: