Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Regulamin Terenu i Regulamin Imprezy Masowej – Majówka Żary 2013

Regulamin Terenu i Regulamin Imprezy Masowej – Majówka Żary 2013

REGULAMIN TERENU

RYNEK MIASTA W ŻARACH

§1

Na podstawie przepisów Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych „ z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. nr 62, poz. 504, z póź. zm.) postanawia się co następuje.

§2

Rynek miasta w Żarach jest miejscem, na którym organizowane są imprezy masowe (imprezy rekreacyjne, sportowe i koncerty).

§3

Teren w/w jest terenem ogólnie dostępnym, bez przeszkód utrudniających dostęp uczestnikom do organizowanych imprez jak i bezpiecznym opuszczeniem terenu imprez w każdym momencie.

§4

Działalność handlowa, gastronomiczna i usługowa na terenie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

§5

Zabrania się na terenie imprezy wprowadzania zwierząt, wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, opakowań szklanych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane z terenu.

§6

Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

§7

Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

§8

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie imprezy szkody.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 1. Wstępna imprezę jest bezpłatny.
 2. Osobyobecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposóbniezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a wszczególności przestrzegać regulamin imprezy.
 3. Osobomobecnym na imprezie zabrania się wprowadzania zwierząt, wnoszeniai posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotówniebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobówpirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, szklanychopakowań, napojów alkoholowych, środków odurzających lubsubstancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane zterenu imprezy.
 4. Organizatorprzewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy.

  W godz. 15.00 – 20.00 – teren udostępniony dla 600 osób. W godz. 20.00 – 23.00 – teren udostępniony dla 2.000 osób.

 5. Uczestnicyimprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służbporządkowych i informacyjnych obiektu oraz osobom upoważnionymprzez organizatora.
 6. Wprzypadkach wymagających interwencji lekarza należy powiadomićorganizatora imprezy lub służby porządkowe.
 7. Organizatornie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.
 8. Organizatorma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym wstanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub poddziałaniem narkotyków.
 9. Organizatormoże usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoimzachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują sięniezgodnie

  z regulaminem.

 10. Uczestnicyimprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc w strefachprzeznaczonych dla publiczności.
 11. Wprzypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględniepodporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.

Organizator

Skip to content